Välkommen till Heyweek! Det här dokumentet ("Villkoren", "Användarvillkor") beskriver dina rättigheter och skyldigheter när du använder vår webbplats, våra tjänster och vår mjukvaruplattform (tillsammans "Tjänsterna") och utgör ett juridiskt avtal mellan dig och Cultivate Connection Inc. och dess närstående enheter och dotterbolag (tillsammans "Heyweek", "vi" eller "oss").
Allmänna krav
Om du är under 17 år får du inte använda Heyweek. Om du är under 18 år bekräftar du att du har fått föräldrarnas samtycke till att använda våra tjänster och att du i övrigt är fullt kapabel och kompetent att godkänna de villkor, bestämmelser, skyldigheter, bekräftelser, framställningar och garantier som finns i detta dokument och att följa och uppfylla dessa villkor. Om Heyweek anser att du är minderårig eller på annat sätt inte är behörig kan vi säga upp tjänsterna utan förvarning.
Tjänsterna kommer att tillhandahållas av Heyweek i enlighet med Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att avbryta tjänsterna eller ändra deras funktioner utan föregående meddelande. Det finns vissa krav för att kunna använda tjänsterna, inklusive kompatibla enheter, internetuppkoppling (avgifter kan tillkomma) och viss programvara (avgifter kan tillkomma), och uppdateringar eller uppgraderingar kan behövas från tid till annan. Felaktig maskinvara, programvara eller internetanslutning kan hindra dig från att använda tjänsterna på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att du använder en internetanslutning med hög hastighet. På grund av detta bekräftar och godkänner du att du är ansvarig för dessa systemkrav, som kan ändras när som helst.
Registrering krävs för att använda våra tjänster. Du måste registrera dig och lämna personlig information. Du ansvarar för att informationen är korrekt. Säkerheten för ditt användarnamn och lösenord är ditt eget ansvar, och du samtycker till att inte lämna ut ditt användarnamn eller lösenord till någon tredje part.
Övertagande av kontroll
Med "kund" avses den organisation som du företräder i enlighet med avtalet. Om ditt företagskonto har skapats av en person som inte är associerad med en organisation är den personen Kunden för kontot. Om du till exempel har skapat ett konto med en personlig e-postadress och bjudit in vänner eller familj att spela någon av våra aktiviteter är du Kunden. (Observera: Det kan bara finnas en klient).
Om du skapar ett konto med din organisations e-postadress blir din organisation Kunden.Kunden godkänner att personer inom organisationen får tillgång till tjänsterna ("Auktoriserade användare" eller "Användare" eller "Deltagare") som kan skicka, dela eller skapa innehåll eller information ("Användarinnehåll"). Genom att skapa ett konto med hjälp av en organisations domän intygar du att du är auktoriserad att registrera dig i den egenskapen.
Feedback från användarna
I samband med Tjänsten uppmanar vi dig att ge feedback och idéer om Tjänsten, inklusive men inte begränsat till hur Tjänsten eller våra produkter kan förbättras ("Feedback"). Den feedback som du ger Heyweek kommer inte att binda Heyweek på något sätt, och vi är inte skyldiga dig någon ytterligare ersättning för att använda feedbacken. Du samtycker till att all feedback som du tillhandahåller är gratis, frivillig och utan begränsningar, att Heyweek inte är bunden på något sätt av ditt bidrag och att vi är fria att använda feedback utan någon ytterligare ersättning till dig. Detta omfattar även avslöjande av information till andra. Genom att godkänna din idé bekräftar du att Heyweek fortfarande kan använda idéer som liknar din idé. Dessa idéer kan ha använts tidigare av Heyweek, utvecklats av Heyweeks personal eller erhållits från källor utanför Heyweek.
Som en del av detta avtal godkänner du att vi får spela in och lagra dina sessioner enbart för kvalitetssäkring, utbildning och säkerhetsändamål. Om du inte vill att din session ska spelas in, vänligen delta inte i aktivitetssessionen.
Användargenererat innehåll
Användargenererat innehåll (UGC) definieras som innehåll, material, data och information som du skapar, laddar upp till eller överför via vår tjänst eller som hämtas från din profil på tjänster från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, text, Gifs, bilder, berättelser, foton, musik, ljud, video, ritningar, skisser och spelfrågor. När du använder tjänsterna är du ensam ansvarig för allt innehåll som du skickar, visar eller laddar upp ("användargenererat innehåll"). Du får under inga omständigheter använda Heyweek för att kommunicera meddelanden eller lägga upp UC som hotar en individ eller grupp, främjar självmord eller självskadebeteende, är stötande, falskt, hotfullt, sexuellt suggestivt eller diskriminerande, inkräktar på andra deltagares immateriella rättigheter, underlättar brottslig eller på annat sätt olaglig verksamhet som är straffbar enligt gällande lag eller förordning. Vidare är det förbjudet att ladda upp eller överföra programvara, innehåll som skapats av andra användare eller innehåll eller kod från tredje part som på något sätt kan skada, inaktivera, förstöra eller negativt påverka våra tjänsters prestanda eller som är avsett att skada eller utvinna information eller data från våra användare, tredjepartspartner, hårdvara, programvara eller Heyweeks nätverk.
Genom att använda Tjänsten försäkrar och garanterar du att: (a) den UGC som du publicerar på, genom eller i samband med tjänsten är din, eller att du på annat sätt har rätt att bevilja licensen som anges i detta avsnitt; (b) din publicering av UGC genom, på eller i samband med tjänsten inte kränker några integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, immateriella rättigheter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter. Du är helt ansvarig för att betala alla royalties, avgifter eller andra betalningar som är skyldiga till någon person eller enhet till följd av UC som du har publicerat i tjänsten.
Genom att använda Heyweek samtycker du automatiskt till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive lagstiftning mot skräppost, exportrestriktioner och integritetsskydd, samt lagar och förordningar om video- och ljudinspelning, som du ensam ansvarar för.
Du är ansvarig för andras innehåll. Du accepterar och förstår att Heyweek inte är juridiskt ansvarig för uppförandet hos någon kund eller deltagare när du använder våra tjänster, du kan exponeras för eller få tillgång till innehåll som skapats eller tillhandahållits av andra användare av tjänsterna. Andra användare kan bryta mot ett eller flera av förbuden i dessa villkor. Alla sådana överträdelser kommer inte att vara vårt ansvar eller vår skyldighet.
Uppsägning av tjänsten
Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig tills antingen kundens abonnemang löper ut eller avslutas, användarkontot raderas eller inaktiveras eller vi avslutar din tillgång till tjänsterna.
Genom att komma åt och använda webbplatsen eller tjänsterna tillåter du oss att övervaka din efterlevnad av dessa villkor och sekretesspolicyn. Företaget kan, efter eget gottfinnande, vägra att acceptera din registrering eller prenumeration på grund av att du inte uppfyller något behörighetskrav eller prenumerationskrav. Du godkänner också dessa användarvillkor och godkänner att vi övervakar ditt organisationskonto. Heyweek förbehåller sig rätten att utreda alla åtgärder som rör ditt Heyweek-konto, och du samtycker till att samarbeta i alla utredningar som Heyweek kan behöva göra.
Ändringar i tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst ändra, avbryta eller avbryta våra tjänster (eller någon del av dem), inklusive om du, enligt vår egen bedömning, bryter mot någon av bestämmelserna i detta avtal, utan förvarning och utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part för krav, skador, kostnader eller förluster till följd av detta.
Vi förbehåller oss rätten att utreda och vidta nödvändiga åtgärder mot alla som, enligt företagets bedömning, misstänks för att ha brutit mot detta avsnitt, inklusive, men inte begränsat till, att hänvisa ärendet till brottsbekämpande myndigheter. Användning av tjänsten är förbjuden på platser där det är förbjudet. Användarinnehåll som bryter mot denna bestämmelse är inte vårt ansvar, Heyweek kan ta bort sådan UC utan förvarning när den får kännedom om den, när som helst.
Kontakta oss via e-post på hello@heyweek.com om du anser att någon UGC bryter mot dessa villkor.
Användaruppgifter Ansvar
Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.
Begränsningar
Begränsningar av API-åtkomst. Som en del av tillhandahållandet av sin tjänst kan Heyweek ge kunden tillgång till ett eller flera gränssnitt för applikationsprogram ("API (er)"). Heyweek kan, efter eget gottfinnande, fastställa och verkställa begränsningar för kundens användning av API och kunden samtycker till att följa sådana begränsningar. Heyweek kan också när som helst stänga av kundens åtkomst till API eller upphöra att tillhandahålla API.
Applikationer från tredje part.Tjänsten kan fungera tillsammans med produkter, tjänster eller applikationer från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Heyweek, (t.ex. Google) ("Tredjepartsapplikationer") och kunden kan, efter eget gottfinnande, välja att använda sådana Tredjepartsapplikationer. Om det är nödvändigt för att tjänsten och tredjepartsapplikationen ska fungera tillsammans, kommer kunden att tillhandahålla sin inloggningsinformation till Heyweek i det enda syftet att Heyweek tillhandahåller tjänsten till kunden och kunden intygar och garanterar att kunden har rätt att tillhandahålla sådan inloggningsinformation utan att bryta mot något av de villkor som reglerar kundens användning av den tillämpliga tredjepartsapplikationen. Heyweek stöder inte sådana tredjepartsapplikationer. Kunden bekräftar och samtycker till att detta avtal inte gäller för kundens användning av sådana tredjepartsapplikationer och att kunden av leverantörerna av sådana tredjepartsapplikationer krävs att ingå separata avtal för kundens användning. Heyweek frånsäger sig uttryckligen alla utfästelser och garantier avseende tredjepartsapplikationer. Kunden kommer enbart att vända sig till leverantörerna av tredjepartsapplikationerna för eventuella garantirelaterade problem eller andra anspråk. Kundens användning av tredjepartsapplikationer sker på kundens egen risk. Heyweek har inget ansvar eller annan skyldighet av något slag som härrör från eller är relaterad till tredjepartsapplikationer, inklusive kundens användning eller oförmåga att använda tredjepartsapplikationer.
Heyweeks användning och överföring till någon annan app av information som erhållits från Google API:er kommer att följa Google API Services Policy för användardata, inklusive kraven för begränsad användning.
Immateriella rättigheter
Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser,
funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans "Innehållet") och de varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Sverige, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.
Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt, endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.
Tillämplig lag
Med förbehåll för lagvalsreglerna regleras dessa villkor och din användning av webbplatsen och tjänsterna av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan hänsyn till lagvalsreglerna i Sverige. Du samtycker till att alla åtgärder eller förfaranden som uppstår till följd av eller i samband med avtalet endast ska väckas i Sverige, och inte i något annat land.
Lösning av tvister
Vi kommer inte att bli inblandade i rättsliga tvister mellan användare och kunder eller mellan användare och tredje part. Heyweek är inte ansvarig för och har ingen skyldighet att lösa eventuella tvister mellan dig och tredje part. Detta begränsar dina juridiska rättigheter, inklusive din rätt att lämna in en stämningsansökan i domstol. Du avstår från din rätt till rättegång med jury och din rätt att delta i en grupptalan.
INGEN GARANTIER. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER ELLER FELFRI. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGON GARANTI FÖR DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN ELLER FÖR DEN NOGGRANNHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTEN ELLER FÖR ATT FEL I TJÄNSTEN KOMMER ATT RÄTTAS TILL. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. MATERIAL OCH/ELLER DATA SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA. HELA RISKEN SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV TJÄNSTERNA LIGGER HOS DIG. VI TAR INGET ANSVAR FÖR LAGRING AV ANVÄNDARINFORMATION ELLER KOMMUNIKATION MELLAN ANVÄNDARE. FÖRETAGET KAN INTE GARANTERA OCH LOVAR INTE NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA. ANVÄNDNINGEN SKER PÅ EGEN RISK.
Skadestånd
Du befriar härmed företaget och håller dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter, leverantörer och återförsäljare skadeslösa från alla anspråk, tvister, krav eller orsaker till talan som du har eller kan ha till följd av din användning av tjänsterna, din överträdelse av dessa villkor eller intrång eller överträdelse av dig eller någon annan användare av ditt konto, eller på något sätt i samband med tjänsterna.
Dataintegritet
Dina uppgifter och din datasäkerhet är viktiga för oss. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy. Observera att webbplatsen och tjänsterna finns i Europeiska unionen. Om du kommer åt webbplatsen och tjänsterna från ett land utanför EU överför du dina uppgifter till EU genom din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i EU.
Dina uppgifter och din datasäkerhet är viktiga för oss. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy som finns på denna webbplats och som införlivas i dessa villkor genom denna hänvisning. Tjänsterna är värd för tjänsterna i Europeiska unionen. Om du går in på Heyweek från ett land utanför EU med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i EU, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna dina uppgifter till EU, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i EU.
BEGRÄNSNING AV ANSVAR. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER FÖRETAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD AFFÄRSVINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANDRA EKONOMISKA FÖRLUSTER ELLER SKADOR). SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER TILLHANDAHÅLLANDET AV ELLER UNDERLÅTENHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISKA TJÄNSTER ELLER ANDRA SUPPORTTJÄNSTER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR PÅ GRUND AV SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), AVTAL ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. I ALLA FALL KOMMER FÖRETAGETS, DESS DOTTERBOLAGS, LEVERANTÖRERS OCH ÅTERFÖRSÄLJARES MAXIMALA KUMULATIVA ANSVAR OCH DIN EXKLUSIVA ÅTGÄRD FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DETTA AVTAL ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALAT FÖR TJÄNSTERNA (I FÖREKOMMANDE FALL) UNDER DE TOLV (12) MÅNADER SOM FÖREGÅR DEN HÄNDELSE ELLER DE OMSTÄNDIGHETER SOM GER UPPHOV TILL SÅDANA ANSPRÅK.